THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 277/TB-HĐND Dự kiến nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 

Nguồn: HĐND thành phố