TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM: Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID

Xem nội dung chi tiết tại đây:23.10 TTBC_ Đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn