QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục bổ sung các đồ án quy hoạch dự kiến lập thuộc thẩm quyền quản lý và phê duyệt của UBND thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây:   QĐ số 1684 Về việc phê duyệt danh mục bổ sung các đồ án quy hoạch dự kiến lập thuộc thẩm quyền quản lý và phê duyệt của UBND thành phố Bắc Kạn 

Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND thành phố Bắc Kạn

2.So do phan khu N3

Nguồn: UBND thành phố