Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Xem chi tiết tại đây:Công văn 498 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Nguồn: Phòng VHTT TP Bắc Kạn