Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, xã hội

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 223-CV.TU ngày 15.6.2021 của Thành ủy Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, xã hội

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn