Thành phố Bắc Kạn đánh giá công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh tháng 10/2017 đã chỉ rõ một số kết quả nổi bật đạt được trong tháng vừa qua như: Thu ngân ước đạt 4,15 tỷ, lũy kế 84,258 tỷ đồng đạt 75,23% nghị quyết; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 24.4 tỷ đồng, trong đó công nghiệp thực hiện đạt 23,9 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 231,5 tỷ đồng; hoàn thành thu hoạch vụ mùa được 50 tạ/ha sản lượng ước đạt 2.123 tấn; tăng cường quản lý chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm chăn nuôi trên địa bàn, nắm bắt kịp thời tình hình dịch bệnh, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, Trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm được chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả; an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017; tập trung chỉ đạo phát triển thương mại dịch vụ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, khuyến khích phát triển công nghiệp, Tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành của bộ máy triển khai thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới đến xã, thôn,  Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đối với công trình chuyển tiếp, khởi công mới; Tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh; duy trì và nâng cao chất lượng việc khai thác, ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc vào trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tại cơ quan đơn vị thành phố. Hoàn thành việc xây dựng trung tâm dịch vụ hành chính công.

Tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, duy trì nhân rộng mô hình tự quản ở khu dân cư gắn với thực hiện phong trào dân vận khéo, nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư./.