Thành phố Bắc Kạn họp thành viên ủy ban triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 4 năm 2019

Trong tháng 03/2019, cơ bản các hoạt động kinh tế xã hôi, an ninh quốc phòng của thành phố đều được thực hiện tốt. Ngay từ đầu năm các địa phương tập trung chỉ đạo nhân dân gieo cấy lúa vụ Xuân đảm bảo cơ cấu giống và khung thời vụ, diện tích gieo cấy là 300ha, đạt 100%KH; tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất năm 2019. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; thành phố chủ động ban hành kế hoạch ngăn chặn, khống chế dịch tả lợn châu phi trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đến nay các hộ dân trồng rừng lại sau khai thác được 33,12ha, bằng 27,6% KH và đăng ký trồng rừng sản xuất đạt 164,85%KH. Lĩnh vực thương mại, công nghiệp phát triển ổn định. Giá cả hàng hóa ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được theo dõi, kiểm soát nên ít xảy ra dịch bệnh.

Thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 03/2019 là 4.228 triệu đồng, bằng 69,9% so với KH. Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách 13.914 triệu đồng, bằng 18,7% KH.  Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tốt, chất lượng ngày càng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn định.

Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, ông Dương Hữu Bường – Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trong thời gian tới, các phòng, ban, ngành, của thành phố cần tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chương trình, đề án theo lĩnh vực được giao nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ cương, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, van hóa xã hội, an ninh-quốc phòng, quản lý trật tự đô thị, tài nguyên môi trường, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo chương trình. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Ngoài ra còn nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác…/.