Thành phố Bắc Kạn tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2016

Trong thời gian một ngày, gần 200 cán bộ trực thuộc các phòng ban UBND thành phố Bắc Kạn, các đội nghiệp vụ công an thành phố và cán bộ xã phường trên địa bàn  được nghe báo cáo viên phòng PA83 Công tỉnh Bắc Kạn quán triệt, phổ biến quy định của pháp luật, Bộ công an về công tác bí mật nhà nước; Thông tư số 33/ 2015/ TT – BCA ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ – CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ nhà nước. Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Bắc Kạn; Trao đổi một số kiến thức về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Báo cáo một số phương thức, thủ đoạn hoạt động lấy cắp bí mật nhà nước của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; Các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ bí mật nhà nước của đội ngũ cán bộ nhà nước, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương./.