Thành phố phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 188 tỷ đồng năm 2022

Để đạt mục tiêu thu ngân sách năm 2022 đề ra, trong điều kiện vừa linh hoạt, hiệu quả các nhiệm pháp phòng, chống dịch bệnh vừa tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả các chợ, điểm mua bán trên địa bàn.

Thành phố tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình trồng rau, củ, quả công nghệ cao tại các xã, phường có lợi thế về diện tích canh tác và nguồn nhân lực tại chỗ

Thành phố Bắc Kạn cũng tập trung thực hiện nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, chủ động, tiết kiệm, đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách và chống thất thu ngân sách Nhà nước; quản lý, theo dõi chặt chẽ, tăng cường khai thác các nguồn thu; tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế để chống thất thu và xử lý nợ thuế,…

Triệu Biển