Thành phố tạo việc làm cho 595 lao động năm 2021

Năm 2021, Thành phố Bắc Kạn đã giới thiệu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, BHXH tự nguyện và BHYT cho 46 công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương; miễn giảm học phí theo Nghị định 86/ NQ-CP cho 43 học sinh tốt nghiệp THCS có nhu cầu học nghề; thực hiện rà soát thị trường lao động cho Trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh. Thành phố đã tạo việc làm cho 595 lao động, bằng 119% kế hoạch, thông qua vay vốn giải quyết việc làm 142 người; tư vấn giới thiệu việc làm 14 người; xuất khẩu lao động 12 người, phát triển kinh tế – xã hội 427 người. Mở 01 lớp học nghề cho 30 học viên tại xã Nông Thượng.

Xác định công tác giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Năm 2022, Thành phố phấn đấu số lượng lao động được giải quyết việc làm mới 500 người với các giải pháp chủ yếu như: Tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, của Tỉnh và của cộng đồng để giải quyết việc làm; hỗ trợ sản xuất cho người nghèo; ưu tiên hỗ trợ phát triển vùng khó khăn. Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động và Trung tâm giới thiệu việc làm để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn,…

Triệu Biển