Thị uỷ Bắc Kạn: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Ngày 24/04/2012, Thị uỷ Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Hà Thị Hương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị uỷ chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa V; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; các báo cáo viên cấp thị xã; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc. 

Hội nghị đã triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/1/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Hướng dẫn số 62-HD/DVTU ngày 20/4 /2012 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; các Kế hoạch của Thị ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tố quốc trong tình hình mới”, Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 về “xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” . 

Hội nghị cũng đã thông qua bản Hướng dẫn về kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và Hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết của Thị ủy Bắc Kạn. 

Tại Hội nghị, Thị ủy Bắc Kạn đã thông qua Quyết định thành lập Bộ phận Thường trực và Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)./.

Thu Cúc