Thị xã Bắc Kạn: Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015 bước đầu thu được kết quả khả quan

Sau hai năm thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015, đến nay, ngành Giáo dục – Đào tạo thị xã Bắc Kạn đã bước đầu thu được một số kết quả khả quan.

Trong công tác chỉ đạo, từ năm 2010, Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục (PCGD) thị xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015; chỉ đạo các đơn vị xã, ph­ường kiện toàn Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCGD từng năm phù hợp với thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức ký cam kết trách nhiệm của UBND các xã, phường với UBND thị xã về việc thực hiện mục tiêu PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Trưởng và Phó Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục các xã, phường về công tác chỉ đạo, điều tra, lập hồ sơ, các giải pháp huy động học sinh 5 tuổi ra lớp… Đồng thời, Ban chỉ đạo PCGD thị xã cũng phối hợp với các ngành nh­ư: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội khuyến học, Uỷ ban Dân số – Gia đình – Trẻ em… thực hiện tốt công tác PCGD của địa phư­ơng, tuyên truyền vận động trẻ ra lớp, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn… 

 

Thị xã Bắc Kạn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trư­­­ờng mầm non

(một giờ hoạt động ngoài trời của các bé  Trường Mầm non Phùng Chí Kiên)

Công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non các cấp, tiếp tục được ngành Giáo dục – Đào tạo thị xã quan tâm. Riêng năm 2011, thị xã đã mở 14 hội nghị chuyên đề, tập huấn, hội thảo nhằm bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho cán bộ quản lý, giáo viên về: Chương trình giáo dục mầm non mới; lý luận chính trị; công nghệ thông tin; nghiệp vụ kế toán; tổ chức triển khai và có nhiều biện pháp thực hiện tốt các Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức về tự học và sáng tạo”… Đồng thời, ngành Giáo dục – Đào tạo cũng chú trọng nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết xã hội cho đội ngũ cán bộ, giáo viên mầm non thông qua các đợt học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thực hiện Chỉ thị 40/CT- TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư về việc “Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”; cử cán bộ quản lý tham gia học lớp Đại học tại chức Mầm non, tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị… 

Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 8 trường mầm non ở 8 xã, phường. Trong học kỳ I năm học 2011 – 2012, thị xã huy động 2.641 trẻ đến trường, trong đó, trẻ từ 0 đến 2 tuổi có 576 cháu, trẻ 3 đến 5 tuổi là 2065 cháu. Thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015, hiện thị xã đã xây dựng được 23 phòng học đạt chuẩn theo Điều lệ trường mầm non (trong đó có 11 phòng bán kiên cố, 5 phòng kiên cố, 5 phòng học nhờ và 2 phòng học ghép); 21 bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 02/TT-BGD&ĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non; số trẻ em 5 tuổi huy động ra lớp và được học 02 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non mới là 592/592 cháu, đạt 100%; các tiêu chuẩn về tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số học tại các cơ sở mầm non được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1, tỷ lệ chuyên cần của trẻ đều đạt 100%…

Để đánh giá đúng thực chất công tác PCGD mầm non tại địa phương, từ năm 2010 đến nay, Ban Chỉ đạo PCGD thị xã đã tổ chức kiểm tra công nhận kết quả PCGD tại 08 xã, phư­ờng. Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo đã ghi nhận nỗ lực của các xã, phường trong công tác PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, cũng như chỉ ra được những tồn tại, yếu kém và các biện pháp khắc phục kịp thời…

Hiện nay, trong 8 trường mầm non của thị xã thì chỉ có 1 trường đạt chuẩn Quốc gia. Tuy nhiên, ch­ưa có trường mầm non nào có đầy đủ tất cả các phòng học chức năng, phòng học bộ môn, phòng truyền thống… làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện PCGD mầm non giai đoạn 2010 – 2015 của địa phương. Số phòng học kiên cố chỉ chiếm tỷ lệ hơn 27%, đội ngũ giáo viên còn thiếu…

Trong thời gian tiếp theo, để Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015 được thực hiện có hiệu quả, thị xã tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo PCGD các cấp, tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu của PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; thư­ờng xuyên kiểm tra, theo dõi việc cập nhật số liệu và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ PCGD mầm non theo nhóm tuổi trong năm; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trư­­­ờng, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện tốt chư­­­ơng trình đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; nâng cao chất l­ượng PCGD mầm non, huy động trẻ 5 tuổi vào lớp mẫu giáo 5 tuổi; đổi mới công tác quản lý giáo dục theo h­­ướng nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của địa phương, cơ sở giáo dục; phấn đấu 08 xã, ph­ường triển khai tốt công tác PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đầu t­­ư nguồn nhân lực và kinh phí để xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất các nhà trư­­ờng theo h­­ướng Trư­­ờng đạt chuẩn Quốc gia và tiêu chuẩn mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đầu tư xây dựng “Xây dựng xã hội học tập” và cơ sở vật chất cho các Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phư­­ờng…/.

Thu Cúc