Thị xã Bắc Kạn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn năm 2014

Qua kiểm tra cho thấy, BCĐ các xã, phường đã ban hành quyết định thành lập, kiện toàn BCĐ; xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tại địa phương, huy động các tổ chức đoàn thể tham gia công tác phòng, chống dịch; tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh tại các thôn tổ.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số hộ gia đình

Chính vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2014 không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đại bàn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tại các xã, phường vẫn còn gặp không ít khó khăn đó là: cán bộ y tế  ở một số trạm còn thiếu, công tác tập huấn  kiến thức phòng chống dịch còn ít; không có nguồn kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Đoàn kiểm tra tiếp thu các ý kiến kiến nghị của BCĐ các xã, phường chuyển tới BCĐ thị xã và ngành cấp trên tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã ngày càng đạt kết quả cao hơn.