Thị xã Bắc Kạn quan tâm, thực hiện Quy chế dân chủ

Trong 6 tháng đầu năm 2012, cấp Ủy, chính quyền từ thị xã Bắc Kạn đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC); vai trò trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện QCDC ngày càng được tăng cường và nâng cao trong các loại hình cơ sở.

Ngay từ đầu năm 2012, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC thị xã đã xây dựng kế hoạch hoạt động và các văn bản chỉ đạo về thực hiện QCDC theo các Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ Ban hành quy chế dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tham mưu với cấp Ủy ra quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các đơn vị, xã, phường; triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động năm 2012 và phân công các thành viên tham gia chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo kế hoạch; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tiếp tục triển khai học tập Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ gắn với triển khai các văn bản có liên quan về cán bộ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng; phối hợp Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thị xã tổ chức truyên truyền pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho 123 đại biểu là Trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố tham dự; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến nội dung phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; tham mưu cho Thường trực Thị ủy ra Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC thị xã.

 Ban Chỉ đạo các xã, phường chỉ đạo các thôn, tổ dân phố sinh hoạt cộng đồng kết hợp phổ biến Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở và các chủ trương, chính sách, pháp luật đến mọi người dân; triển khai, vận động các hộ gia đình thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư“; thực hiện tốt quy ước của thôn, tổ; đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá và giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở; vận động nhân dân tích cực thực hiện Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015.

Ngay từ đầu năm, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nề nếp, nghiêm túc về đánh giá kết quả hoạt động QCDC trong năm và xây dựng quy chế hoạt động, quy chế làm việc năm tới. Cán bộ, công chức thực hiện quyền dân chủ thông qua các hoạt động cụ thể như: Trực tiếp thảo luận, đánh giá, góp ý kiến về cải tiến lề lối làm việc; bổ sung quy chế hoạt động, công tác quản lý và điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị… Tất cả các cơ quan, đơn vị đã xây dựng Quy chế làm việc, quy chế phối hợp thực hiện giữa cấp Ủy, lãnh đạo cơ quan và tổ chức công đoàn, quy trình đánh giá cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ công chức; thực hiện tốt việc công khai kinh phí hoạt động của cơ quan, các chế độ chính sách nâng lương, khen thưởng, kỷ luật… Đồng thời thông qua sinh hoạt hàng tháng chi bộ, công đoàn và cơ quan kết hợp phổ biến các văn bản về Pháp lệnh thực hiện dân chủ, các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, công chức nắm rõ và cùng giám sát tổ chức thực hiện…

Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên và thực hiện theo đúng lịch tiếp dân của Thường trực UBND thị xã. Đến thời điểm 31/5/2012, Phòng tiếp dân của UBND thị xã đã tiếp 31 lượt công dân. Những ý kiến kiến nghị của công dân đều được trả lời trực tiếp và được hướng dẫn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Từ đầu năm 2012 đến nay, thị xã Bắc Kạn đã thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đước Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ công chức, người lao động, đặc biệt là người đứng đầu. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về thực hiện QCDC tiếp tục được nâng lên. Đa số nhân dân ý thức được quyền làm chủ của mình, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. Vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được phát huy trong công tác tuyên truyền, phổ biến QCDC trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân./.

Thu Cúc