Thị xã Bắc Kạn: Trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thị xã Bắc Kạn đã đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai xây dựng nông thôn mới đang gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Đến nay, cả 4 xã trên địa bàn đã hoàn thành việc rà soát đánh giá hiện trạng theo 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, theo đó có 03 xã đạt 7 tiêu chí, 01 xã đạt 6 tiêu chí; xã Nông Thượng và xã Xuất Hóa hoàn thành xong đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Không khí thi đua xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa rộng khắp trong trên địa bàn. Nhân dân các địa phương đã tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, phá bỏ cây cối, hoa màu giải tỏa mặt bằng… xây dựng và mở rộng các trục đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kéo điện phục vụ sản xuất. Đến nay, thị xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đường giao thông nông thôn Bản Đồn 2 – Nà Bản (xã Xuất Hoá) với chiều dài 738m, trong đó các hộ gia đình đã hiến đất để làm đường giao thông với tổng diện tích là 3409m2; xây dựng được tuyến đường điện, mở rộng thêm đường giao thông nông thôn tại xã Nông Thượng.

Cùng với việc huy động sức dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng, các địa phương cũng chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu biểu như các xã Nông Thượng, Dương Quang, Huyền Tụng với hoạt động tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật, xây dựng các mô hình mẫu trồng rau an toàn, chăn nuôi thú y, sản xuất nấm… Các hoạt động trên đã tạo động lực thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng chuyên canh, tạo giá trị gia tăng cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống của người dân.

Sau 02 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay, tình hình an ninh trật tự tại các xã luôn được giữ vững, tệ nạn xã hội giảm theo từng năm, nhân dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật, 100% các thôn đã xây dựng hương ước, quy ước, hủ tục lạc hậu được đẩy lùi. Trên địa bàn thị xã, tỷ lệ hộ người dân được sử dụng điện lưới là 98%; 4/4 xã được phủ sóng truyền hình và có trạm truyền thanh, kịp thời đưa tin các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương; các xã đều có điểm bưu điện văn hoá xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã cũng gặp không ít vướng mắc, khó khăn. Đội ngũ cán bộ chưa có kinh nghiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới nhất là cấp xã nên bước đầu còn gặp khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền trong nhân dân mặc dù được triển khai nhưng cũng còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới còn thiếu chủ động, việc hướng dẫn triển khai thực hiện, nhất là hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới còn chậm. Một số người dân tư tưởng trông chờ, chưa chủ động hưởng ứng, tham gia…

Một số tiêu chí đạt nhưng vẫn ở mức tối thiểu, chất lượng chưa cao và chưa đảm bảo tính bền vững như: Xây dựng hợp tác xã, y tế, giáo dục… Thực hiện tiêu chí số 13 của Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới về công tác tổ hợp tác hoặc hợp tác xã, đến nay, ngoài xã Huyền Tụng đã có 1 tổ hợp tác xã trồng nấm tại thôn Pá Danh, xã Xuất Hoá có 2 tổ hợp tác xã mới được thành lập bắt đầu tổ chức sản xuất theo mô hình hợp tác xã và một số mô hình trang trại nhỏ thì hình thức tổ chức sản xuất của người dân trên địa bàn các xã vẫn theo quy mô hộ gia đình, do đó hiệu quả kinh tế không cao. Đối với phát triển giáo dục và đào tạo, ngoài xã Huyền Tụng có 2 trường đạt chuẩn Quốc gia, nhìn chung cơ sở vật chất tại các xã chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu. Về y tế, hiện nay, xã Dương Quang và Nông Thượng chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, đội ngũ nhân viên y tế chưa đủ và đạt yêu cầu theo quy định, cơ sở vật chất tại các trạm y tế chưa đạt chuẩn và chưa đạt so với tiêu chí đưa ra.

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, trong thời gian tới, thị xã Bắc Kạn xác định: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp, ngành, người dân nhận thức việc xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó mỗi người dân đóng vai trò chủ thể từ triển khai thực hiện đến kiểm tra, giám sát; huy động tổng thể các nguồn lực đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thường xuyên củng cố, kiện toàn kịp thời và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn trong khảo sát, thẩm định, xây dựng quy hoạch nông thôn mới…/. 

Thu Cúc