THÔNG BÁO kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phố Ngày 21/6/2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 80/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phố Ngày 21/6/2023

Nguồn: UBND thành phố