CÔNG VĂN V/v tăng cường tiếp tục tuyên truyền thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1136/UBND-KL V/v tăng cường tiếp tục tuyên truyền thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng

Nguồn: UBND thành phố