Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid – 19 thành phố Bắc Kạn tại cuộc họp BCĐ

Xem chi tiết tại đây: Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid – 19 thành phố Bắc Kạn tại cuộc họp BCĐ

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn