THÔNG BÁO số 170/TB-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

Xem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG BÁO số 170/TB-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 

Nguồn: UBND thành phố