THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn

Nguồn: UBND huyện Chợ Đồn