CÔNG VĂN V/v Tiếp tục triển khai cuộc thi viết Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 268/CV-BTGTU Tiếp tục triển khai cuộc thi viết Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 

Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy