Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp

Xem chi tiết tại đây:Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp.