THÔNG BÁO V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021

Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021

BIEU-SO-1-1-DON-946

BIEU-SO-2-THUYET-MINH-DA

BIEU-SO-3-3-LY-LICH-TO-CHUC

BIEU-4-LLCN-910

BIEU-5-5-PHTH-037

Nguồn:   Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn