THÔNG BÁO về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Nhà nước theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 49/TB-UBND về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Nhà nước theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nguồn: UBND thành phố