THÔNG BÁO vể việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 89/TB-VP vể việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Nguồn: VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH