Thường trực Thành ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017

Theo đó, trong quý I, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của Thành phố đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định và giữ vững. Những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự được phát hiện, giải quyết kịp thời, không xảy ra đột xuất, bất ngờ. Trật tự an toàn giao thông tiếp tục được đảm bảo; lực lượng chức năng bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các hoạt động chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì. Công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh thực hiện thông qua việc xây dựng, triển khai các kế hoạch về phòng, chống tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng còn có một số hạn chế, tồn tại như: Còn có vụ án phải hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; tỷ lệ án không có điều kiện thi hành còn lớn; công tác phòng chống tham nhũng ở một số đơn vị chưa thực sự rõ nét…

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2017, đồng chí chủ trì chỉ rõ: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 31/3/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn. Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương nghiên cứu, xây dựng quy chế quản lý hoạt động của các Đền trên địa bàn và tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy trình Tỉnh về việc quản lý địa giới hành chính giữa phường Xuất Hóa (thành phố Bắc Kạn) và xã Hòa Mục (huyện Chợ Mới) để đảm bảo công tác an ninh trật tự, thuận lợi trong quản lý hoạt động của Đền Thác Giềng. Các cấp, các ngành tích cực giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.