Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị

Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; Có sáng kiến, cải tiến quản lý, kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở: 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc các tệ nạn xã hội, không sử dụng, tàng trữ, lưu hàng văn hóa phẩm độc hại, không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hút thuốc lá nơi công sở, không uống rượu, bia trong giờ làm việc, trang phục gọn gàng, lịch sự, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã phê duyệt. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên, cơ quan an toàn, an ninh trật tự, không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật; thực hiện tốt cải cách hành chính, 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao, không để xảy ra lãng phí, tham nhũng, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

       Tiêu chuẩn công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” bao gồm: Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Hoàn thành chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đề ra hàng năm; thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường; có sáng kiến cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí gián tiếp, phân công lao động hợp lý; 80% trở lên công nhân thường xuyên được tập huấn nâng cao tay nghề, thi nâng bậc theo định kỳ, lao động có kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp: Có quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; 80% trở lên người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có người mắc các tệ nạn xã hội, không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại, đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội; thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường, hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật, khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp; không hút thuốc lá tại doanh nghiệp, không uống rượu, bia trong giờ làm việc. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động: 100% công nhân lao động được ký hợp đồng lao động, có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định; tạo thuận lợi cho công nhân về nơi làm việc, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, sinh hoạt đoàn thể, hỗ trợ công nhân lúc khó khăn, hoạn nạn; đảm bảo cơ sở hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho công nhân, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch và vui chơi giải trí cho công nhân lao động. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 100% người sử dụng lao động và công nhân lao động được phổ biến chính sách pháp luật về các lĩnh vực có liên quan; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, tích cực tham gia các chương trình về an sinh xã hội; thực hiện nghiêm mọi chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của công nhân theo quy định của pháp luật; sản xuất kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật.

 Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá là một trong những nội dung trọng tâm trong việc thực hiện nề nếp kỷ c­ương, chấp hành quy chế làm việc và kỷ luật lao động, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động thông qua việc đánh giá theo các tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động, do vậy không có hiện tượng lãng phí của công và các hiện t­ượng tiêu cực khác.

  Ngoài công tác chuyên môn, Công đoàn còn vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao, duy trì các hoạt động vệ sinh môi tr­ường, giữ gìn công sở văn minh sạch đẹp. Vì vậy tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Để duy trì và thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trong những năm tiếp theo cần:

     – Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

     – Có sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chính quyền trong việc triển khai các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo các văn bản hướng dẫn của Bộ VHTTDL và của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bắc Kạn. Các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá phải được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động để mọi người hiểu và thực hiện.

   – Việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi đơn vị; nội dung thi đua phải thiết thực, biện pháp tổ chức thực hiện phải linh hoạt, đa dạng, phong phú, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của công nhân, viên chức và người lao động.

  – Phong trào thi đua phải đ­ược duy trì th­ường xuyên có nề nếp và được sự hưởng ứng của tập thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 Có thể nói phong trào thi đua xây d­ựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong những năm qua đã góp phần tích cực trong nhận thức về giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh công sở, tập thể đoàn kết, có đời sống văn hoá phong phú, kỷ c­ương; nâng cao chất l­ượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.