Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 năm 2018

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 năm 2018, gồm 53 học viên là giáo viên, đảng viên, cán bộ công nhân viên chức thuộc đối tượng 4 trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 4 ngày ( từ ngày 10 – 13/7/2018) các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng – an ninh; về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ Quân sự, Giáo dục QPAN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh./.