Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 11/10/2021