Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kan thứ sáu ngày 01/9/2023