Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 14/10/2020