Công văn 1376 về việc tuyên truyền phổ biến, triển khai Nghị định số 47-2020 NĐ-CP ngày 09-4-2020 của Chính phủ

Xem chi tiết tại đây: Công văn 1376 về việc tuyên truyền phổ biến, triển khai Nghị định số 47-2020 NĐ-CP ngày 09-4-2020 của Chính phủ