Công văn số 78TWPCTT ngày 13-7-2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 78TWPCTT ngày 13-7-2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.