CÔNG VĂN V/v triển khai Thể lệ cuộc thi ” Ẩm thực du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 173/UBND-VHTT V/v triển khai Thể lệ cuộc thi ” Ẩm thực du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2023

 Thể lệ số 19/TL-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2023 Ban Tổ chức Cuộc
thi “Ẩm thực du lịch”tỉnh Bắc Kạn năm 2023                                                     

Nguồn: Phòng Văn hóa – thông tin thành phố