Kế hoach di chuyển chợ Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn