Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thành phố Bắc Kạn năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thành phố Bắc Kạn năm 2021