Công văn số 07/CV-VP ngày 04/02/2021 của Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 07 về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành