Kế hoạch hoạt động đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương và lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch hoạt động đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương và lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn