Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật năm 2020

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật năm 2020