KẾ HOẠCH Khắc phục nhũng tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và nâng cao Chỉ số năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 130/KH-UBND Khắc phục nhũng tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và nâng cao Chỉ số năm 2023

Nguồn: UBND thành phố