KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2021

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn