Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn hóa – văn nghệ năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn hóa – văn nghệ năm 2021

Nguồn: Văn phòng Thành ủy Bắc Kạn