KẾ HOẠCH thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới 

Xem nội dung chi tiết tại đây :   KẾ HOẠCH số 185/KH-TU thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Nguồn:Thành ủy Bắc Kạn