KẾ HOẠCH Tổ chức hưởng ứng các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 262/KH-UBND Tổ chức hưởng ứng các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn