KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực các dân tộc thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 244/KH-UBND Tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực các dân tộc thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: UBND thành phố