Kế hoạch triển khai thực hiện TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan HCNN trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2017

0
39