KẾ HOẠCH vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây KẾ HOẠCH số 172/KH-BQL vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: UBND thành phố