Lịch tiếp Công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn