SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 68 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ

Xem chi tiết tại đây: SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN : THÔNG BÁO KHẨN SỐ 68 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn