Thành phố Bắc Kạn tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh

Trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Bắc Kạn đã được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động. Tuy nhiên, kế hoạch phòng, chống dịch tại các doanh nghiêp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã xây dựng hầu như chưa chi tiết, nhiều nội dung hoạt động còn bị bỏ sót.  Vì vậy, thực hiện chỉ đạo theo văn bản số số 2337/CV-BCĐ ngày 13/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc rà soát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Thành phố Bắc Kạn đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện những nội dung sau:

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trên địa bàn thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:  Rà soát kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 đã xây dựng tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, bổ sung những nội dung còn thiếu, chưa hoàn thiện theo mẫu kế hoạch của Bộ Y tế gửi kèm. Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo biểu mẫu, từ đó có phương án để khắc phục những tồn tại nếu có.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường: Chủ động triển khai ký cam kết thực hiện phòng, chống dịch theo mẫu gửi kèm giữa người lao động với chủ nhà trọ, giữa chủ nhà trọ với chính quyền địa phương.  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Kạn  phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn quản lý./.

Triệu Biển